loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

補授黄仲頴敕

Mô tả vật lý : 1 tr.

Chủ đề : 1. Hoàng Trọng Dĩnh -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Sắc phong -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 3. Phong Điền (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sắc bổ thụ Chánh cửu phẩm Thư lại cho Vị nhập lưu Thư lại Hoàng Trọng Dĩnh. (bản photo)

Top