loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

阮公族祭文

Mô tả vật lý : 87 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Nguyễn Công -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn tế thu và tảo mộ của họ Nguyễn Công

Top