loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

黄族光枝世系尊譜卷壹

Mô tả vật lý : 91 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Hoàng -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Hoàng, chi 3 Quang, quyển 1, chép từ ngài Thủy tổ Khai canh Hoàng Đường quý công

Top