loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

黎曰族譜卷三

Mô tả vật lý : 84 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Lê Viết -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 3. Phong Điền (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Lê Viết, quyển 5, chép từ chi 4, đời thứ 11 cho đến sau này

Top