loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

黎曰族譜卷三

Mô tả vật lý : 110 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Lê Viết -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Lê Viết, quyển 4, chép từ Lê Viết Thưởng cho đến Lê Viết Diện

Top