loading

Sách, tuyển tập

Current topics in cellular regulation / edited by Bernard L. Horecker

Tác giả : edited by Bernard L. Horecker

Nhà xuất bản : Acad. Pr.

Nơi xuất bản : New York ;

Mô tả vật lý : tr. ; 23 cm

Số phân loại : 571.6

Chủ đề : 1. Cơ chế kiểm soát tế bào. 2. Tế bào học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 771/85 (Vol.3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top