loading

Luận án, luận văn

Contribution à l'étude des gastro-entérites infantiles à colibacilles pathogènes à Saigon : thèse pour le doctorat en médecine / Trương Ngọc Tích

Tác giả : Trương Ngọc Tích

Mô tả vật lý : 124 tờ ; 26 cm

Số phân loại : 618.9234

Chủ đề : 1. Bệnh hệ tiêu hóa ở trẻ em. 2. Hệ tiêu hóa -- Bệnh -- Chẩn đoán. 3. Hệ tiêu hóa -- Bệnh -- Điều trị. 4. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 4886
Phục vụ đọc tại chỗ
Top