loading

Sách, tuyển tập

Three tragedies : Antigone, Oedipus the king, Electra / Sophocles ; transl. into English verse by H.D.F. Kitto

Tác giả : Sophocles ; transl. into English verse by H.D.F. Kitto

Nhà xuất bản : Oxf. Univ. Pr.

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : London [etc.]

Mô tả vật lý : vi, 160 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 882

Chủ đề : 1. Bi kịch. 2. Kịch Hy Lạp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 373/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top