loading

Sách, tuyển tập

Aux sources de la pensée de Marx, Hégel, Feuerbach / par Franz Grégoire

Tác giả : par Franz Grégoire

Nhà xuất bản : Inst. Sup. de Philosophie ;

Năm xuất bản : 1947

Nơi xuất bản : Louvain

Mô tả vật lý : 204 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Đức. 2. Triết học Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 227/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top