loading

Sách, tuyển tập

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia : Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ lao động và chất lượng việc làm trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay : Thành phố Hồ Chí Minh, 09 tháng 5 năm 2019 = Proceedings of the National conference : Impact of the industry 4.0 on industrial relations and the quality of employment in FDI enterprises in Viet Nam / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 623 tr. : minh họa ; 28 cm

ISBN : 9786047359356

Số phân loại : 331.12509597

Chủ đề : 1. Đầu tư nước ngoài -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp nước ngoài -- Việt Nam. 3. Nguồn nhân lực -- Việt Nam. 4. Quan hệ công nghiệp -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2802/2020
(3939/1)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2803/2020
(3913)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top