loading

tài liệu điện tử

Biodiversity of ciliated protozoa in soil ecosystems and assessment of their potential as bio-indicators of soil quality / Lưu Thị Thúy Hải

Nhà xuất bản : Bournemouth University

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 263 tr.

Chủ đề : 1. Động vật nguyên sinh. 2. Khoa học đất. 3. Sinh thái học đất. 4. Vi sinh vật học. 5. Luận án.

Top