loading

tài liệu điện tử

New single machine scheduling problems with deadlines for the characterization of optimal solutions / Tạ Thanh Thủy Tiên

Nhà xuất bản : Université de Tours

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 146 tr.

Chủ đề : 1. Lập kế hoạch sản xuất. 2. Luận án -- Pháp. 3. Tối ưu hóa toán học.

Top