loading

tài liệu điện tử

Một số đóng góp trong tối ưu danh mục đầu tư và quản lý rủi ro tài chính / Ngô Minh Mẫn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 123 tr.

Chủ đề : 1. Đầu tư -- Mô hình toán học. 2. Giao dịch chứng khoán -- Mô hình toán học. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quá trình ngẫu nhiên. 5. Quản lý rủi ro tài chính -- Mô hình toán học. 6. Tối ưu hóa toán học.

Top