loading

tài liệu điện tử

Comparative cytology and cytogenomics for representative species of the five duckweed genera / Hoàng Thị Như Phương

Nhà xuất bản : Martin Luther Universitat Halle Wittenberg

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 115 Trang

Chủ đề : 1. Bèo tấm -- Tế bào học. 2. Luận án -- Đức.

Top