loading

tài liệu điện tử

Mise en tourisme d'un territoire montagnard: District d'A Luoi, province de Thua Thien Hue, Vietnam / Truong Thi Hong Minh

Nhà xuất bản : Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 301 Trang

Chủ đề : 1. A Lưới (Thừa Thiên Huế, Việt Nam) -- Mô tả và du lịch. 2. Du lịch miền núi -- Việt Nam -- Thừa Thiên Huế. 3. Luận án -- Pháp. 4. Thừa Thiên Huế, Việt Nam -- Mô tả và du lịch.

Top