loading

tài liệu điện tử

Đánh giá phơi nhiễm bụi cá nhân và nguồn ảnh hưởng đến phơi nhiễm bụi cá nhân ở các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau tại TPHCM / Vũ Xuân Đán

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 176 Trang

Chủ đề : 1. Chất lượng không khí -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Không khí -- Ô nhiễm -- Khía cạnh sức khỏe -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ô nhiễm đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Quản lý chất lượng không khí -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Luận án.

Top