loading

tài liệu điện tử

Pressurized carbon dioxide in biocatalysis : enhanced catalytic activity of lipase

Nhà xuất bản : Department of Bioengineering, Tokyo Institute of Technology

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 137 Trang

Chủ đề : 1. Carbon dioxide. 2. Kỹ thuật sinh học. 3. Lipase. 4. Luận án -- Nhật Bản. 5. Xúc tác sinh học. 6. Luận án.

Top