loading

tài liệu điện tử

越中普通高校体育教育专业本科人才培养模式比较研究 = Comparative research into the model of bachelor's training in physical education universities between Vietnam and China

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Nam Kinh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 178 Trang

Chủ đề : 1. Bằng cấp đại học. 2. Giáo dục đại học. 3. Giáo dục đại học -- Trung Quốc. 4. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 5. Giáo dục so sánh. 6. Giáo dục và rèn luyện thể chất -- Trung Quốc. 7. Giáo dục và rèn luyện thể chất -- Việt Nam. 8. Sinh viên tốt nghiệp đại học.

Top