loading

tài liệu điện tử

Implementation of argumentation in geography lessons in Vietnam : an analysis of geography schoolbook tasks, teachers' perceptions and quality of pupils' written argumentation

Nhà xuất bản : Mathematisch-Naturwissenschaflichen Fakultat, Universität zu Köln

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 164 Trang

Chủ đề : 1. Địa lý -- Dạy và học. 2. Giáo dục -- Chương trình giảng dạy. 3. Luận án -- Đức.

Top