loading

tài liệu điện tử

越中两国体育教育专业培养方案的比较研究 = Vietnam and China comparative study of physical education training program

Nhà xuất bản : 上海体育学院

Năm xuất bản : 2016

Mô tả vật lý : 86 Trang

Chủ đề : 1. Giáo dục và rèn luyện thể chất -- Trung Quốc. 2. Giáo dục và rèn luyện thể chất -- Việt Nam. 3. Luận án -- Trung Quốc. 4. Luận án.

Top