loading

tài liệu điện tử

In vitro physiology of recalcitrant tissue cultured plants in the nymphaeaceae, alismataceae, and orchidaceae

Nhà xuất bản : University of Florida

Năm xuất bản : 2016

Mô tả vật lý : 233 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Hoa Kỳ. 2. Nhân giống thực vật. 3. Sinh lý học thực vật. 4. Luận án.

Top