loading

tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của khí hậu đến tăng trưởng của du sam (Keteleeria evelyniana Masters), bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub) và đình tùng (Cephalotaxus mannii Hook. f.) ở khu vực Đà Lạt và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng / Nguyễn Văn Nhẫn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 201 Trang

Chủ đề : 1. Bách tùng -- Nhân tố khí hậu -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 2. Đình tùng -- Nhân tố khí hậu -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 3. Du sam -- Nhân tố khí hậu -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 4. Luận án -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 5. Luận án.

Top