loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok / Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 227 Trang

Chủ đề : 1. Biến đổi khí hậu. 2. Lưu vực sông Srepok, Việt Nam. 3. Tài nguyên nước. 4. Luận án.

Top