loading

tài liệu điện tử

Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở Tây Nguyên hiện nay / Vũ Hoàng Toàn

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 263 Trang

Chủ đề : 1. An ninh quốc gia -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Người dân tham gia -- Việt Nam. 4. Luận án.

Top