loading

tài liệu điện tử

Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam / Đặng Thị Quỳnh Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 176 Trang

Chủ đề : 1. Chính sách tiền tệ -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thị trường chứng khoán -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Luận án.

Top