loading

tài liệu điện tử

Biodiesel production from microalgae through hydrothermal carbonization of microalgae paste as the pretreatment step / Võ Thành Phước

Nhà xuất bản : Department of Environmental Science and Technology, Tokyo Institute of Technology

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 77 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Nhật Bản. 2. Nhiên liệu diesel sinh học. 3. Nhiên liệu sinh học tảo. 4. Vi tảo -- Công nghệ sinh học. 5. Luận án.

Top