loading

tài liệu điện tử

The effects of cross-functional integration mechanisms and customer characteristics on the outcomes of new product development projects / Trần Vĩ

Nhà xuất bản : University of Technology Sydney

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 326 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Úc. 2. Quan hệ khách hàng -- Quản lý. 3. Sản phẩm mới -- Quản lý. 4. Luận án.

Top