loading

tài liệu điện tử

Design and characterization of photorefractive polymer composites / Giang Ngọc Hà

Nhà xuất bản : Department of Macromolecular Science and Engineering, Kyoto Institute of Technology

Năm xuất bản : 2014

Mô tả vật lý : 119 Trang

Chủ đề : 1. Hỗn hợp polyme. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Vật liệu chiết quang. 4. Luận án.

Top