loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh Ninh Thuận và đề xuất các giải pháp thích ứng / Báo Văn Tuy

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 204 Trang

Chủ đề : 1. Biến đổi khí hậu -- Việt Nam -- Ninh Thuận. 2. Hồ chứa -- Việt Nam -- Ninh Thuận. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Tài nguyên nước -- Việt Nam -- Ninh Thuận. 5. Luận án.

Top