loading

tài liệu điện tử

Micropropagation and identification of bacterial endophytes in interspecific hybrid walnuts / Phạm Ngọc Tuân

Nhà xuất bản : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 109 Trang

Chủ đề : 1. Cây lấy gỗ. 2. Cây óc chó -- Vi nhân giống. 3. Luận án -- Đức. 4. Nội ký sinh thực vật. 5. Luận án.

Top