loading

tài liệu điện tử

Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản : Thư viện Quốc gia Việt Nam

Năm xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 4 Trang

Chủ đề : 1. Tài liệu thư viện -- Việt Nam.

Top