loading

Luận án, luận văn

Application de la mécanique moléculaire à l'interprétation de la rétivite solvolytique d'alcools et de para-nitro-benzoates tertiaires encombrés : spécialité : chimie organique physique : thèse de Doctorat de 3è cycle présentée à l'Univ. de Paris VII / par Pham Kim Lương

Tác giả : par Pham Kim Lương

Nhà xuất bản : Univ. de Paris

Năm xuất bản : 1981

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 109 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 29 cm

Số phân loại : 541.22

Chủ đề : 1. Cơ học phân tử. 2. Luận án -- Pháp. 3. Rượu -- Phân tích.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 3830
Phục vụ đọc tại chỗ
Top