loading

tài liệu điện tử

Tập san Thông tin và Thư viện phía Nam : lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Bắc chủ biên

Nhà xuất bản : Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : Số 18 năm 2003

Mô tả vật lý : 72 Trang

Chủ đề : 1. Thư viện công cộng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Xuất bản phẩm định kỳ.

Top