loading

tài liệu điện tử

Tập san Thông tin và Thư viện phía Nam : lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Bắc chủ biên

Nhà xuất bản : Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : Số 22 năm 2006

Mô tả vật lý : 58 Trang

Chủ đề : 1. Thư viện công cộng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Xuất bản phẩm định kỳ.

Top