loading

tài liệu điện tử

Tập san Thông tin và Thư viện phía Nam : lưu hành nội bộ / Bùi Xuân Đức (chủ biên)

Nhà xuất bản : Thư viện Khoa học Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : Số 40 năm 2016

Mô tả vật lý : 95 Trang

Chủ đề : 1. Thư viện công cộng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Xuất bản phẩm định kỳ. 2. Tập san.

Top