loading

tài liệu điện tử

Farkas-type results for nonconvex systems and applications to optimization = Một số kết quả dạng Farkas cho các hệ không lồi và áp dụng vào lý thuyết tối ưu

Nhà xuất bản : University of Science

Năm xuất bản : 2015

Mô tả vật lý : 119 Trang

Chủ đề : 1. Convex programming. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Tối ưu hóa toán học.

Top