loading

tài liệu điện tử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7539 : 2005 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU − KHỔ MẪU MARC 21 CHO DỮ LIỆU THƯ MỤC

Nhà xuất bản : Bộ Khoa học và Công nghệ

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 98 Trang

Chủ đề : 1. Khổ mẫu MARC. 2. Tài liệu thư viện -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn Việt Nam về Thông tin và tư liệu - Khổ mẫu MARC21 cho dữ liệu thư mục

Top