loading

tài liệu điện tử

Trade effects of the WTO and anti-dumping policy in developing countries : a thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Economics

Nhà xuất bản : Univ. of Colorado

Năm xuất bản : 2009

Mô tả vật lý : 119 Trang

Chủ đề : 1. Các nước đang phát triển -- Chính sách thương mại. 2. Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (Tổ chức). 3. Thương mại quốc tế. 4. Tổ chức thương mại thế giới.

Top