loading

tài liệu điện tử

A systems based theory of organizational information : a dissertation

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh City University of Technology

Năm xuất bản : 2010

Mô tả vật lý : 400 Trang

Chủ đề : 1. Hệ thống thông tin quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam -- TP.Hồ Chí Minh. 3. Luận án.

Top