loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu biến tính Chitin bằng kỹ thuật Polyme hóa ghép bức xạ để chế tạo vật liệu hấp thu Ion kim loại As(III), As(V), Cd2+, Pb2+

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 164 Trang

Chủ đề : 1. Kỹ thuật Polymer. 2. Luận án.

Top