loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu phản ứng acil hóa friedel-crafts sử dụng triflat kim loại trong điều kiện hóa học xanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Mô tả vật lý : 274 Trang

Chủ đề : 1. Luận án.

Top