loading

tài liệu điện tử

Transformational leadership style, reward systems, management accounting system information and managerial performance : the impact of ownership type in Vietnamese enterprises

Nhà xuất bản : Griffith University

Năm xuất bản : 2014

Mô tả vật lý : 320 Trang

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Kế toán -- Quản lý. 3. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Quản lý. 4. Luận án -- Úc. 5. Luận án.

Top