loading

tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa y sinh học hiện đại và hệ thống giá trị văn hóa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 198 Trang

Chủ đề : 1. Đạo đức y học. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh -- Luận án. 4. Y học -- Triết học. 5. Y sinh học -- Khía cạnh văn hóa.

Top