loading

tài liệu điện tử

Cây màu và bảo vệ thực vật : Báo cáo khoa học 2001 - 2002

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 522 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh. 2. Ngô -- Việt Nam -- Bệnh và loài gây bệnh.

Top