loading

tài liệu điện tử

Lựa chọn chính sách sử dụng chăn nuôi nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đa dạng nguồn thu nhập vùng nông thôn Việt Nam. T. 1, Phần văn bản

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 300 Trang

Chủ đề : 1. Chăn nuôi -- Khía cạnh kinh tế. 2. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Khía cạnh môi trường. 3. Tạp chí.

Top