loading

tài liệu điện tử

Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP. T. 2, Tóm tắt báo cáo khoa học

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 298 Trang

Chủ đề : 1. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế.

Top