loading

tài liệu điện tử

Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. T. 7, Kinh tế - Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 142 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 2. Phát triển nông thôn -- Việt Nam.

Top