loading

tài liệu điện tử

Tổ chức và hoạt động của các dịch vụ khuyến nông ở cấp Trung ương và địa phương : Dự án hỗ trợ Chương trình Cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm xuất bản : 2004

Mô tả vật lý : 132 Trang

Chủ đề : 1. Khuyến nông -- Việt Nam -- Nghiên cứu. 2. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Khía cạnh môi trường. 3. Báo cáo.

Top