loading

tài liệu điện tử

Di truyền phân tử - Những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng. Q. 2, Chuyển nạp gen

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2000

Mô tả vật lý : 229 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Giống. 2. Di truyền học phân tử.

Top