loading

tài liệu điện tử

Cơ sở di truyền tính kháng sâu bệnh hại cây trồng

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 282 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Bệnh và đề kháng bệnh dịch.

Top